Forfatterarkiv: Karsten Eriksen

4 Kløver Klyngen på TV2

Igen kommer Klyngen på TV2 Bornholm!

Denne gang vil Kim Koch Hansen fra styregruppen fortælle lidt om fællesskabet og det arbejde der foregår i Klyngen.
Se med på TV2 Bornholm torsdag 11/7 kl. 19.40

Turen fra Klemensker til Muleby Å

Nu her i dette dejlige forår har vi været på et par ture ned langs Muleby Å.
Vi vil undersøge de rent fysiske muligheder for at færdes langs åen eller i umiddelbar nærhed af den. Selvsagt er der den del der handler om at høre de forskellige lodsejere om, hvorvidt de er positive over for tanken. Det kommer. Men foreløbig tak til jer for en virkelig dejlig tur.

For smukt er der og fredeligt.
Det er utroligt som den å slynger sig og tanken om at området i det store og hele har ligget urørt af menneskehånd i så mange år er fascinerende. Der er bratte brinker, små engdrag, masser af avnbøg og kirsebær, fugleliv og så hele tiden den velsignede klukken fra vandets løb hen over stenene.

Med udgangspunkt i Klemensker gik vi via Søsende ned mod det sted hvor den rørlagte del af åen kommer frem og til sin ret i terrænet. Vi passerer nogle småveje, en gammel jernbanebro og sidst landevejen mellem Rønne og Hasle. Her endte vi ved Muleby og betonvirksomheden der.

Den overordnede tanke er at være med til at skabe fredelige vandreruter mellem vores byområder og også gerne med en forbindelse til vores kystnære vandrestier.

Muleby Å

Næste tur foregår langs Tingsted Å.

 

Strandrensning i Rø er vel overstået

Vi havde en hyggelig dag langs strandene og havde fornøjelse af Fyr til Fyr løbet. Altså løbet fra fyret ved Dueodde til Hammer fyr.

Løberne gav mange tilkendegivelser for, at vi samlede skrald i naturen og flere benyttede lejligheden for at tømme lommerne i vores poser i stedet for i naturen. Nogle af dem havde vist også brug for lige at få en puster.

Af spændende ting vi fandt var bl.a. et par blondetrusser i Sorte gryde og en kost, som vi mener en heks har haft motorstop på og var havareret på vej til Blocksbjerg.

Efter samlingen var der øl, vand og pølser i godt selskab.

Dagens høst

Husk strandrensning på lørdag kl. 10.00

Strandrensning – bål – mad

Lørdag d. 27/4 kl 10.00
Tag med på en hyggelig frisk og nyttig tur i selskab med nogen du kender og nogen du måske ikke kender.
Vi mødes på Bornholmerpladsen, Helligdomsvej 14, Rø, hvor vi fordeler lokaliteter, handsker og plastsække.
Efter endt dåd mødes vi igen til bål, pølser, salater og drikkelse ved pavillonen på Bornholmerpladsen.
Arrangør : Rø Borgerforening – Alle er velkomne

Siden sidst i 4-kløver-klyngen

Som tidligere fortalt, er der afsat en pulje penge til at udvikle tiltag i klyngerne.

Et af de punkter der nævnes, er et mødested.
Den første udfordring med at samles om en egentligt idé, der så kan søges midler til at få lavet et projekt af, har vi taget hul på.
På første af en række møder med Lene Havtorn Larsen, Vivi Granby fra kommunen og vores strategi- og kommunikationsgruppe om, kunne vi præsentere de store linjer i projektet skal være og hvad vi har af fokuspunkter i forhold til de mange besvarelser, valgte vi at mødes til en rundtur i Klemensker.

Vi så på hallen, kroen og KIF, for at blive inspireret og udveksle idéer.

 

VI HAR TALT OM FØLGENDE TO VISIONSIDEER:

  1. Sammenhængende stinet:

Vi vil gerne satse på et sammenhængende stisystem, som man kan få relativt billigt, og som der ligeledes vurderes at være potentiale for kommunal medfinansiering til. Der er brug for både de nære stier, til de korte ture til morgen-hundeluftere og de lang sammenhængende ruter. Der findes jo allerede stinettet ’Kleven’ ved Klemensker, der ikke er kendt af alle. Nyker har også en sti-ring og Rø bliver nu via trampestier også sammenhængende stiforbundet. Det vigtigste er at Aarsballe fremadrettet bindes sammen med resten af klyngen.
Kort sagt er det turen fra Aarsballe-Rø-Klemensker, der mangler.

Vores vision er at der skal bygges et sti-fællesskab op, der både taler ind i fællesskabstanken, men også helt konkret inviterer ind til sammenhæng både i forhold fastboende og turister, men også til alle andre, der specifikt efterspørger vandring.

Vi vil sikre at alle fire lokalområder føler et fysisk fællesskab gennem sti-forbindelsen, og samtidig er vi opmærksomme på at koble os op på ’den grønne bølge’, der initieres af kommunen og dermed også den markedsføring, som er knyttet hertil.

 

  1. Fælles mødested

I det hele taget skal der fokus på klyngens samlede fysiske mødesteder i form af hallen, klubhuse og salene som faciliteter skal styrkes, så de ikke kommer med i en kommunal spareøvelse, også selvom de er privat ejede, skal vi være meget opmærksomme på, at alle de kvadratmeter, vi har til rådighed, skal tales op, ved at pointere at fællesskabet styrkes ved at man mødes omkring idræt og bevægelse, at vi supplerer frem for at konkurrere, og endelig skal det hele knyttes op omkring Realdanias vision om et aktivt bæredygtigt fritidsliv.

Mødestedet/stederne som vil kunne styrke de forskellige mødesteder og mødeformer der er nævnt i kortlægningsmaterialet – altså både de formelle, de uformelle og de tredje situationsbestemte møder eller mødesteder.

Det vigtigste for os er at det skal gøres synligt, at alle byer vinder ved at samtænke visionen.

 

Desuden drøftede vi:

 At kommunen ikke vil bygge flere shelters på egne arealer, men gerne vil bygge på andre

lokationer, hvis man vil lægge jord til. Hele Rø plantage er fri-plads område, hvor man må

overnatte én nat hvert sted overalt.

 At hvis man, som turist, kan blive inviteret med ind i et lokalsamfunds eksisterende fællesskab

og på den måde oplever en helt unik mulighed for at være en del af noget eksisterende, så får

man ikke blot en unik ferieoplevelse, men for lokalområdet betyder det også at jo flere

aktiviteter der kan vises, jo flere tilflyttere kan vi tiltrække.

 At det kunne være en idé at udarbejde et netværk af udlejere i forhold til tilflytterbolig.

 At Ideen om tilflytterhistorier i klyngeavisen, som Annette Sonne har skrevet i det kommende

nummer er fremragende, og at vi gerne vil følge det spor. Tilflytterportrætterne kunne gå på

skift fra område til område.

 At der er enighed om, at vi vil have et format som landsby-klynge-folderen, et foldet postkort.

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

4-kløver-klyngens holdt torsdag aften møde om den netop afsluttede spørgeskemaundersøgelse, som rigtig mange af borgerne har deltaget i. Faktisk var svarprocenterne på Bornholm blandt den højeste blandt klyngerne i hele landet.

Mere end 1000 svar har klyngen fået på spørgsmålet om, hvad beboerne i klyngen drømmer om for deres område. Det altovervejende svar var fokus på det gode fællesskab og værdien heraf. Det er samtidig tydeligt at en fokusering på tilflytning og natur herunder etablering af et sammenhængende stisystem er knyttet op omkring det gode liv i klyngen.

I det hele taget er betydningen af den fysiske, mentale og sociale folkesundhed helt central og det vil være en central overligger i forhold til de strategiske indsatsområder, som klyngen fremover vil arbejde med.

Ønsket om skole og indkøbsmuligheder er noget af det, der definerer lokalsamfundet både samlet og i de enkelte byer. Dette er knyttet op på ønsket om øget tilflytning for at holde landsbyerne bæredygtige i en tid hvor befolkningen bliver ældre og mange unge er flyttet væk fra Bornholm.

Infrastrukturelle udfordringer i form af vejenes tilstand, transport generelt, adgang til fibernet og ønsker om bedre byggeri og energiforsyning i form af vindmøller er ligeledes et tema, der går igen.

Baseret på alle borgernes drømme og visioner for både de enkelte byer og den samlede klynge, udarbejder man nu en strategi for det man fremover vil prioritere i fællesskabet og for fællesskabet.

Benedikte Lauridsen, kommunikationsgruppen 4-kløver-klyngen

Borgerundersøgelsen, sammenskrivning af svarene. 22.-3.-19

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden sidst i 4-kløver-klyngen

På sidste styregruppemøde 14/3 havde vi valgt at tage vores strategigruppe med, da der var orientering fra et stort møde med de andre klynger i Danmark. Der viser sig nu nye muligheder.

Vores tovholder fra DGI Lene Havtorn Larsen, har været til klyngernes netværksmøde sammen med deltagere fra både strategigruppe, kommunikationsgruppe og styregruppe d. 2/3.
Igen fortælles det, at vi er på god og rette kurs i forhold til det overordnede projekt.
Især vores klyngeavis nyder stor respekt.

På selve mødet gennemgik vi de mange fine forslag til arbejdsområder og ønsker for klyngen.
Der er stort fokus på fællesskab, tilflytning og mange ønsker om både skole og institution.
Som sagt arbejder vi stadig med det og er ved at have et klart billede af, hvad vores energi skal koncentreres om.

Rapporten fra spørgeskemaet er lige kommet i første udgave og er ved at blive rettet til for de sidste detaljer, så den kan sendes ud.
Der bliver spurgt efter billeder, som kan vise vores fine klynge fra den bedste side. Der må meget gerne være mennesker med på billederne. Så hvis du ligger inde med billeder i en god kvalitet/høj opløsning, vil vi meget gerne have dem på mail: mail@4-kløver-klyngen.dk
Vi glæder os meget til den færdige rapport der skal være klar i april, for indtil nu ser det imponerende ud.

På mødet i Aarhus blev sløret løftet for, hvordan DGI, Lokale og Anlægsfonden og Realdania – vil støtte op om klynger i fremtiden.

Og hold nu fast…

Der er afsat en kæmpe pulje penge, til at udvikle tiltag i klyngerne.
Der er selvfølgelig nogle retningslinjer, der skal følges, men vi skal gøre os meget umage for at undgå at kunne få del i midlerne.
Første udfordring bliver at samles om en egentligt idé, der så kan søges midler til at få lavet et projekt af.
Der er deadline for ansøgning om midler til projektering allerede 1/9, så vi skal til at komme i arbejdstøjet.
Styregruppen har derfor aftalt en række møder med Lene Havtorn Larsen, Vivi Granby fra kommunen og vores strategi- og kommunikationsgruppe om, hvad de store linjer i projektet skal være og hvad vi har af fokuspunkter i forhold til de mange besvarelser.

Nok for nu.
Hold øje med dagspressen, for kommunikationsgruppen har en pressemeddelelse i støbeskéen.

God vind i 4-Kløver-Klyngen